"TÜRKMENBAKALEÝA" DÖWLET LOMAÝ-BÖLEK SÖWDA FIRMASY

"Türkmenbakaleýa" döwlet lomaý-bölek söwda firmasy

“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasy, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky döwlet kärhanasy bolup, onuň esasy wezipeleri ýurdumyzyň ilatyny gündelik sarp edilýän ilkinji zerur bolan azyk önümleri bilen bol-elin, elýeter bahalarda, üznüksiz, yzygiderli üpjün etmek bolup durýar.

Biz barada

“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasy, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky döwlet kärhanasy bolup, onuň esasy wezipeleri ýurdumyzyň ilatyny gündelik sarp edilýän ilkinji zerur bolan azyk önümleri bilen bol-elin, elýeter bahalarda, üznüksiz, yzygiderli üpjün etmek bolup durýar. “Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň düzüminde “Dag goçy” restorany, jemgyýetçilik iýmiti nokady, azyk we azyk däl söwda dükanlary, Sarahs etrabynda daşary söwda menzili, Balkan, Mary, Daşoguz welaýat, Aşgabat we Türkmenabat şäher lomaý-bölek söwda bazalary hereket edýär.

Salgylar

Iş wagty: Duşenbe - Anna (9:00-18:00, arakesme 13:00-14:00), Şenbe (9:00-13:00)

“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň merkezi edarasy
744021 Türkmenistan Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Özgeriş köçesiniň 2-nji jaýy Tel: (+993 12) 34-70-76 Faks: (+993) 12 34-70-76 e-mail: turkmenbakaleya@sanly.tm
Balkan welaýatynyň “Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda bazasynyň salgysy
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Beýik ýüpek ýoly köçesi Tel: (+993 222) 6-78-01 Faks: (+993 222) 6-78-01 e-mail:
Daşoguz welaýatynyň “Türkmenbakaleýa” lomaý-bölek söwda bazasynyň salgysy
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 3-nji jaýy Tel: (+993 322) 6-41-24 Faks: (+993 322) 6-41-24 e-mail:
Türkmenabadyň “Türkmenbakaleýa” lomaý-bölek söwda bazasynyň salgysy
Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, 1-nji senagat zolagy Tel: (+993 422) 4-15-85, 4-15-41 Faks: (+993 422) 4-15-85 e-mail:
Mary welaýatynyň “Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda bazasynyň salgysy
Mary welaýaty, Mary şäheri, Peşanaly ýolunyň, 55-nji jaýy Tel: (+993 522) 4-83-41 Faks: (+993 522) 4-83-40 e-mail:
“Dag goçy” restorany
Dowamy ÄHLI HYZMATLAR
Ertirlikler
Ertirlik, günüň ilkinji nahary, adama güýç berýär. Ertirlik naharlarynyň reseptlerini saýlamak milli we maşgala däp-dessurlaryna, ýaşaýyş durmuşyna we hatda hepdäniň gününe we ýylyň wagtyna baglydyr.
Günortanlyklar
Günortanlyk, käbir işli adamlaryň äsgermezlik edýän nahary. Beýleki adamlar ýakymly nahar almasa, dawa düşýärler. Siziň üçin ýygnan nahar reseptleri öňküsini azdyrar we ikinjisini köşeşdirer.
Agşamlyklar
Köplenç agşamlyk nahary hem aşhanada, hem-de köp tarapdan günüň şatlygydyr, bu ýerde özüňize biraz wagt sarp edip bilersiňiz.
Ertirlikler
Ertirlik, günüň ilkinji nahary, adama güýç berýär. Ertirlik naharlarynyň reseptlerini saýlamak milli we maşgala däp-dessurlaryna, ýaşaýyş durmuşyna we hatda hepdäniň gününe we ýylyň wagtyna baglydyr.
Günortanlyklar
Günortanlyk, käbir işli adamlaryň äsgermezlik edýän nahary. Beýleki adamlar ýakymly nahar almasa, dawa düşýärler. Siziň üçin ýygnan nahar reseptleri öňküsini azdyrar we ikinjisini köşeşdirer.
Agşamlyklar
Köplenç agşamlyk nahary hem aşhanada, hem-de köp tarapdan günüň şatlygydyr, bu ýerde özüňize biraz wagt sarp edip bilersiňiz.

Bildirişler

14 December 2020
«2020-NJI ÝYLYŇ IŇ OŇAT SÖWDA KÄRHANASY» ATLY BÄSLEŞIGIŇ JEMLERI JEMLENILDI

11-nji dekabrda Söwda toplumynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň we Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda ministrligiň Aşgabat şäherinde ýerleşýän edara-kärhanalarynyň arasynda yglan edilen «2020-nji ýylyň iň oňat söwda kärhanasy» atly bäsleşigiň jemleri jemlenildi. Maslahatda çykyş edenler söwda toplumynyň işgärlerini ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutladylar. Şeýle hem «2020-nji ýylyň iň oňat söwda kärhanasy» atly bäsleşikde ýeňiji bolan edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryny gazanan üstünlikleri bilen gutlap, olara mundan beýläk hem işlerinderowaçlyk arzuw etdiler.

Soňra ýeňiji bolan edara-kärhanalaryň sanawy mälim edildi we Aşgabat şäherinden dürli ugurlarboýunça saýlanan kärhanalar sylaglandy. Oňa laýyklykda, jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlary boýunça 1-nji orna «Paýtagt» söwda merkeziniň «Paýtagt» restorany mynasyp boldy. Şeýle hem önümçilik ugry boýunça 1-nji orna «Abadan» önümçilik kärhanasy we bazarlar boýunça 1-nji orna «Gündogar» bazary saýlanyldy. Lomaý-bölek söwda kärhanalarynyň arasynda «Türkmenbakaleýa» döwlet lomaý-bölek söwda firmasy ýeňiji diýlip yglan edildi. Şeýle-de söwda kärhanalarynyň arasynda 1-nji orna «Altyn Zaman» döwlet söwda merkezi mynasyp görüldi. Ýeňijilere gymmatbahaly ýadygärlik sowgatlary hem-de Hormat hatlary gowşuryldy. Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň tapawutlanyp zähmet çeken hünärmenleriniň birnäçesine ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de zähmetde gazanan üstünlikleri üçin gymmatbahaly ýadygärlik sowgatlary we Hormat hatlary gowşuryldy.

Dabaranyň ahyrynda oňa gatnaşanlar ýurdumyzy dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň hatarynda durmuş-ykdysady taýdan has-da ösdürmek ugrunda uly aladalar edýän Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

Dowamy
Ähli bildirişleri görmek
GÖRMEK