“Dag goçy” restorany
“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň “Dag goçy” restorany.
01.
“Türkmenbakaleýa” döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň “Dag goçy” restorany Köpetdagyň etegine golaý ýerleşmegi, munuň özi onuň aýratyn özüne çekiji bolmagyna täsirini ýetirýär. Restoran 500 orunlyk adama niýetlenip, toý dabaralaryny geçirmek üçin myhmanlara ýokary hilli hyzmat kepillendirilýär hem-de islendik görnüşli tagamlaryň giň toplumy hödürlenilýär.
02.
Restoranda dynç almaga gelýänler üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulan amatly ýagdaý döredilendir. Bu ýere gelýänler diňe bir oňat dynç almak hem-de wagtyny gyzykly geçirmek bilen çäklenmän, ýerli tebigat gözelliklerini synlap, tämiz dag howasyndan dem alyp her bir geçiren pursatlary olarda ýatdan çykmajak täsir galdyrar.